© Fokusdesign Oy, 2013

FOKUSDESIGN OY

Toimitusehtomme, voimassa 1.9.2011 alkaen toistaiseksi.


Suunnittelutyöstä tehdään yleensä erillinen sopimus. Ellei erillistä sopimusta ole tehty, noudatetaan näitä yleisiä sopimusehtoja.


1. Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys.

Sopimuksen, sen liitteiden ja yleisten sopimusehtojen kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

1. Sopimuksen (mikäli tehty) sisältö.

2. Sopimuksen (mikäli tehty) liitteet numerojärjestyksessä (pienemmästä isompaan)

3. Nämä yleiset sopimusehdot.

4. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995


2. Toimeksiannon suorittaminen

2.1. Tilaaja luovuttaa suunnittelijan käyttöön palvelutehtävän tekemisessä tarpeelliset perustiedot sekä tarvittaessa erikseen sovittavat laitteistot ja muut resurssit. Suunnittelija toimittaa takaisin tilaajalta saamansa asiakirjat ja muun materiaalin suunnittelu- ja tuotekehitystehtävän päätyttyä tilaajan eri pyynnöstä. Tilaajan toimittamaa muuta materiaalia säilytetään tilaajan lukuun kaksi (2) kuukautta palvelutehtävän luovuttamisesta tilaajalle.

2.2. Jos toimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai alkuperäisen suunnitelman perustana olleet tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi tai riittämättömiksi tai sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuu tilaajan ja suunnittelijan yhteisesti toteamia olennaisia kustannustason muutoksia, tarkistetaan kustannusarviota ja maksun suuruutta sekä aikataulua vastaavasti muutosten vaikutusajankohdasta lukien sekä sovitaan kirjallisesti muista sopimukseen tehtävistä tarpeellisista muutoksista.


3. Suunnittelijan velvollisuudet

3.1. Suunnittelija vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja hyvää liiketapaa noudattaen.

3.2 Suunnittelijan tulee antaa Tilaajalle tietoja tehtävän edistymisestä sopimuksessa määritellyllä tavalla. Ellei muuta ole sovittu ja toimeksiantoon sisältyy loppuraportti, raportointi tapahtuu loppuraportin luovuttamisen yhteydessä.

3.3. Suunnittelijalla on oikeus ottaa vastaan muitakin vastaavia toimeksiantoja, ei kuitenkaan kilpailevan suunnittelutyön tai tuotekehittelyn toteuttamiseksi. Kun tämän sopimuksen mukainen suunnittelutehtävä on toteutettu, ei rajoituksia uusien suunnittelu- ja tuotekehitystehtävien vastaanottamiselle ole.


4. Tilaajan velvollisuudet.

Tilaajan tulee antaa Suunnittelijalle riittävät tiedot tehtävän suorittamista varten toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilaajalla on velvollisuus myötävaikuttaa toimeksiannon toteutumiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat sen määrättävissä tai hallinnassa. Tilaajan tulee tarvittaessa nimetä toimeksiannosta vastaavan sekä yhteyshenkilön.


5. Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet

5.1. Tilaaja saa sopimuksen mukaisen hinnan maksettuaan sopimuksen tuloksiin täyden omistus-, käyttö- ja taloudellisen hyödyntämisoikeuden sekä oikeuden omissa nimissään ja omalla kustannuksellaan hakea rekisteröintiä patentti-, malli-, tavaramerkki- ja muille vastaaville oikeuksille. Moraaliset oikeudet ja erityisesti oikeus muutella työn tulosta kuitenkin jäävät Suunnittelijalle.

5.2. Rekisteröinnissä on Suunnittelija mainittava ja rekisteröinnistä on ilmoitettava Suunnittelijalle.

5.3. Suunnittelija vastaa siitä että sillä on oikeus luovuttaa Tilaajalle kaikki edellä mainitut oikeudet työn tuloksiin.


6. Luottamuksellisuus.

6.1. Kumpikin sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa (myös toimeksiannon suorittamisen jälkeen) kaiken, mitä he toimeksiannon yhteydessä ovat saaneet tietoonsa asioista, jotka eivät ole yleisesti tiedossa.

6.2. Sopijapuolten toisilleen toimittaman luottamuksellisen aineiston saa antaa tiedoksi tai luovuttaa vain henkilöille, jotka tarvitsevat aineistoa sopimuksessa määritellyn työn suorittamiseksi. Kumpikin osapuoli vastaa työntekijöidensä, apulaistensa tai käyttämiensä alihankkijoiden osalta liike- tai ammattisalaisuuksien salassapidosta.

6.3. Suunnittelijalla on oikeus julkaista koti- ja ulkomaisissa ammatillisissa aikakauslehdissä, internetissä, näyttelyissä yms. ne valmiit työt, joilla on tieteellistä tai taiteellista sekä yleistä mielenkiintoa, ellei toisin ole sovittu. Työt katsotaan valmiiksi tuotteen tullessa julkiseksi, markkinoille tai asiasta erikseen sopimalla.

6.4. Tilaajalla on oikeus käyttää Suunnittelijan nimeä markkinoinnissa alalla vallitsevan hyvän tavan mukaisesti.


7. Palkkiot, kulut ja maksuehdot

7.1. Työn suorittamiseen liittyvät neuvottelut laskutetaan erikseen hinnaston mukaan.

7.2. Tilaajan edellyttämistä matkoista johtuvat matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset laskutetaan normaalin verottajan hyväksymän käytännön mukaisesti.

7.3. Työhön liittyvät materiaalikustannukset laskutetaan tositteiden mukaisesti.

7.4. Mahdollisista muista suunnittelu- ja tuotekehitystyöstä maksettavista korvauksista esim. royalty-korvauksesta sovitaan erikseen. Tällöin on sovittava myös tilaajan velvoitteista mahdollisten immateriaalioikeuksien rekisteröinnin ja taloudellisen hyödyntämisen ja raportoinnin suhteen.

7.5. Maksuehtona on 14 päivää netto ja viivästyskorkona on sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva korkolain mukainen vuosikorko. Olemme ulkoistaneet saatavien perinnän.


8. Suunnittelijan vastuu

8.1. Suunnittelija on vastuussa virheistään ja laiminlyönneistään Tilaajalle aiheutuneista vahingoista sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

8.2. Jos Suunnittelijan työssä, asiakirjoissa tai muussa aineistossa havaitaan virheitä tai puutteita, Suunnittelijalla on oikeus ja velvollisuus tehdä tarvittavat korjaukset.

8.3. Tilaajan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä viimeistään 2 kuukauden kuluessa tiedon saatua korvausvelvollisuuden syntymisestä, muutoin Suunnittelijan korvausvelvollisuus raukeaa. Ellei toisin ole sovittu, Suunnittelijan kuhunkin toimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden yläraja on Suunnittelijan kyseisestä toimeksiannosta saaman palkkion suuruinen.


9. Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen ja purkaminen

9.1. Osapuolet voivat aina silloin, kun tyydyttävään tulokseen ei katsota päästävän, sanoa sopimuksen irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja se astuu voimaan 7 päivän kuluttua lähettämisestään. Irtisanominen ei vapauta sopimuksen mukaisten jo toteutuneiden kustannusten korvaamisesta. Aiheeton irtisanominen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahingonkorvausvastuun syntymisen.

9.2. Aiheettomaksi ei koskaan katsota irtisanomista, jonka Tilaaja tekee sen vuoksi että Suunnittelija ei ole käynnistänyt toimeksiannon suorittamista 30 päivän kuluessa sovitusta aloituspäivästä eikä irtisanomista, jonka Suunnittelija tekee sen vuoksi, että Tilaajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli 30 päivää.

9.3. Milloin sopimuksen täyttäminen kohdassa 10 tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kuusi (6) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa toimeksiantosopimus jäljellä olevan työn osalta siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

9.4. Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan yhteisellä sopimuksella kirjallisesti.


10. Force majeure

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä.


11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

11.1. Riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisillä neuvotteluilla.

11.2. Ellei kohdan 11.1 määrittämällä tavalla löydetä ratkaisua erimielisyyksiin, ja ellei välimiesmenettelystä ole sovittu, asia ratkaistaan yleisessä alioikeudessa. Käsittelypaikkana on tällöin Suunnittelijan kotipaikan yleinen alioikeus ellei muutoin ole sovittu.

in english       etusivulle       yhteystiedot       töitämme       usein kysyttyä

toimitusehdot